Wednesday, January 14, 2009

عکس از بهرام مشیری معتاد دروغگو - Bahram Moshiri picture


بهرام مشیری فردی معتاد به تریاک و امفتامین که خرج عمل سنگین خود را با دروغ ها و تهمت هایش به شیعیان در میاورد و وهابیون و سنی های تندرو رقم های میلیون دلاری به حساب اینترنتی اش میریزند

No comments: